ALIAS

· Latin: ALIAS

· English: OTHERWISE; PSEUDONYM