ANNVS HORRIBILIS

· Latin: ANNUS HORRIBILIS

· English: HORRIBLE YEAR