ARCVS SENILIS

· Latin: ARCUS SENILIS

· English: SENILE BOW