CARPE DIEM

· Latin: CARPE DIEM

· English: SEIZE THE DAY