EX VOTO

· Latin: EX VOTO

· English: FROM THE VOW