NON SIBI

· Latin: NON SIBI

· English: NOT FOR SELF