ORA PRO NOBIS

· Latin: ORA PRO NOBIS

· English: PRAY FOR US