SEDES APOSTOLICA

· Latin: SEDES APOSTOLICA

· English: APOSTOLIC CHAIR