SINE QVA NON

· Latin: SINE QUA NON

· English: WITHOUT WHICH NOT