SOLVITVR AMBVLANDO

· Latin: SOLVITUR AMBULANDO

· English: IT IS SOLVED BY WALKING