TEMET NOSCE

· Latin: TEMET NOSCE

· English: KNOW THYSELF