VBERTAS ET FIDELITAS

· Latin: UBERTAS ET FIDELITAS

· English: FERTILITY AND FAITHFULNESS