VBI DVBIVM IBI LIBERTAS

· Latin: UBI DUBIUM IBI LIBERTAS

· English: WHERE THERE IS DOUBT THERE IS FREEDOM