VNVS MVLTORVM

· Latin: UNUS MULTORUM

· English: ONE OF MANY