VRBI ET ORBI

· Latin: URBI ET ORBI

· English: TO THE CITY AND THE CIRCLE