VT PROSIM

· Latin: UT PROSIM

· English: THAT I MAY SERVE