VIRTVS SOLA NOBILITAS

· Latin: VIRTUS SOLA NOBILITAS

· English: VIRTUE ALONE IS NOBLE